ONUR KURULU YÖNETMELİĞİ

ONUR KURULLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMASI,
Onur Genel Kurulu
Öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okul düzenine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek "Onur Genel Kurulu" oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.
Onur Genel Kurulunun Görevleri:
Onur Genel Kurulu; "Onur Kurulu"nu seçer, okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında tekliflerde bulunur.
Onur Genel Kurulu her dönem en az iki kez toplanır.
Onur Kurulu
Onur Genel Kurulunda her sınıfın temsilcileri kendi aralarından bir öğrenciyi Onur Kurulu üyeliğine seçerler. Onur Genel Kurulu ayrıca son sınıf temsilcileri arasından bir öğrenciyi Onur Kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de Onur Kurulu ikinci başkanlığına yedek üye olarak seçer.
Temsilcilerde Aranan Nitelikler:
Bir öğrencinin onur genel kurulu temsilciliğine veya onur kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;
a) Okul disiplinine aykırı bir davranışının bulunmaması,
b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,
c) Derslerdeki gayret ve başarısında üstünlük göstermesi,
ç) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması,
gibi nitelikleri taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası, alan öğrencilerin üyeliği düşer.
Onur Kurulu Başkanı:
Onur kurulu başkanı, disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen öğretmenlerden biridir.
Onur Kurulunun Görevleri:
Onur Kurulu;
a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce verilen veya temsilcilerce getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul müdürlüğüne bildirir.
b) Okulda, örnek davranışlar gösteren, derslerinde başarılı, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılan farklı sınıflardan en az üç öğrenciyi belirleyerek ödüllendirilmek üzere okul yönetimine bildirir.
c) 7. madde hükümleri doğrultusunda öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirir veya ödüllendirilmesini disiplin kuruluna teklif eder.
ç) Müdür tarafından iletilen uyarma, mahrumiyet ve kınama cezasını gerektiren olayları inceler ve karara bağlar. Müdür, onur kurulunda karara bağlanan konuları gerektiğinde disiplin kuruluna gönderebilir.
d) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları engellemek amacıyla programlar hazırlayarak okul yönetimine sunar.
e) Okul kantininin sağlığa uygun koşullarda tutulması için gerekli önerilerde bulunur, alınması gereken tedbirleri okul yönetimine bildirir.
f) Öğrenci nöbet işlerini ve sınıf başkanlığı seçimini, okul yönetimi ile iş birliği yaparak yürütür.
g) Gerektiğinde eğitici kol başkanlarıyla iş birliği yaparak okul ve çevresinin temizliği ve düzeni için faaliyetler plânlar ve uygular.
h) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için tedbirler alarak, anne ve babalarla iş birliği yapar.
ı) Okulun ve çevrenin temiz, düzenli ve sağlık kurallarına uygun bulundurulmasına katılımı sağlar.
Onur Kurulu Kararlarının Yazılması
Onur kurulunun bütün kararları, onur kurulu karar defterine yazılır.

OKULUMUZUN ÖĞRENCİLERİNİN ONUR BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRİLMELERİNDE;
Çeşitli yarışmalarda bilimsel projelere ve sosyal, sportif, sanatsal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek.
Eğitici kol çalışmalarında liderlik yapmak, eğitime katkıda bulunmak.
Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmada örnek davranışlar sergilemek.
Hiç devamsızlığı bulunmamak.
Davranışlarıyla arkadaşlarına iyi örnek olmak;
- Görgü kurallarına uyarak insan ilişkilerin de örnek olmak
- Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
- Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olmak,
- Okula ve derslere zamanında gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
- Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak.
- Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlar öncelikli olarak yer alır.